Bergen Squash Klubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bergen Squash Klubb

Til medlemmer i Bergen Squash Klubb

2018-03-14

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bergen Squash Klubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av Bergen Squash Klubb.
Årsmøtet avholdes den 22. Mars 2018 på Scandic Hotell Kokstad (Kokstadflaten 2).
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sakslisten gjennomgås punktvis og det åpnes for diskusjon under hvert punkt før eventuell avstemning. Kun medlemmer har stemmerett, herunder juniormedlemmer over 15 år. Juniormedlemmer under 15 år har forslagsrett og talerett i møtet. Det kan ikke avgis stemme ved fullmakt. Det kan fremmes benkeforslag under de punkter som ikke dekker møtets synspunkter. Lovendringer krever 2/3 flertall, øvrige avstemninger krever simpelt flertall.
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 – Samarbeid med Fana Squashklubb
Mitt forslag til årsmøtet i bergen squash klubb.
Jeg foreslår at klubben jobber med squash senteret for å opprette torsdagsliga sammen med fana squash klubb.
Hvordan vet jeg ikke, men jeg ser nå at søndagsliga er i ferd med å dø ut, og at å oppretholde begge ligaer blir vanskelig.
Målet for vår del må være å få det til samme pris som søndag, forutsatt medlemskap på senteret og avgift til torsdagsliga, som i dag er på 1200 i fana squash klubb per halvår.

Saker det stemmes over:
Styret i Bergen Squash Klubb inngår dialog med Fana Squashklubb om samarbeid eventuelt sammenslåing av klubbene. Endelig beslutning om endring av Bergen Squash Klubbs framtid må avgjøres ved ekstraordinær generalforsamling
Bergen Squash Klubb fortsetter som i dag parallelt med Fana Squashklubb

10.2 – Endring av kontingentsystem

Klubbens kontingentsystem endres til et mer «vanlig» system med en lav grunnkontingent. Utover dette tilkommer treningsavgift for deltagelse i gitte aktiviteter. Dette vil gi foreldre mulighet til å være medlem, engasjere seg i klubben og ha påvirkning på de beslutninger som blir tatt. Det vil også gi økte inntekter til klubben og det vil bli enklere å utvide med nye tilbud til medlemmene etter selvkostprinsippet, da slike aktiviteter kan innføres uten at kontingenten påvirkes.

Saker det stemmes over:
Kontingent på 100,- innføres og gir stemmerett i klubben
Dagens kontingentsystem beholdes

10.3 – Klubbens hjemmeside
Klubbens hjemmeside endres slik at besøkende finner informasjon om hvilke tilbud vi har, hvor og når aktivitetene foregår, hvem som er ansvarlig for ulike aktiviteter, hvem som sitter i styret og i ulike komiteer og hvordan man kommer i kontakt med klubben.

10.4 – Stemmerett på årsmøtet
Betaling av årets medlemskap bør gi stemmerett på neste års årsmøte

Saker det stemmes over:
Betaling av medlemskap gir stemmerett neste år
Betaling av medlemskap gir ikke stemmerett neste år

10.5 – Mandat for nytt styre
Gjennomføre endringer som besluttet i pkt 10.1
Sørge for at oppsparte anleggsmidler ikke benyttes til andre tiltak
Forsøke å starte opp planarbeid for eget anlegg
Fortsette prinsippet om at inntekter fra Åsane Bingo avsettes til anleggsmidler

Saker det stemmes over:
Punktene over vedtas
Punktene over vedtas ikke

10.6 – Periode for valg av styremedlemmer
Velges man som styremedlem, sitter man i utgangspunktet for en periode på 2 år

Saker det stemmes over:
Styrets medlemmer – også leder – velges for 1 år
Styrets medlemmer – også leder – velges for 2 år

Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår å beholde medlemskontingenten fra 2017: 3000,- for seniorer, 400,- for juniorer.
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Styre og juniorkomite
Sak 15: Foreta følgende valg – alle er på valg:
15.1 Styreleder
15.2 Øvrige styremedlemmer
15.3 Valg av kasserer
15.4 To revisorer
15.5 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.6 Leder av valgkomiteen
15.7 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen


Følgende dokumenter framlegges på årsmøtet:
Styrets forslag til forretningsorden
Idrettslagets årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Styrets forslag til budsjett
Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer (se over)
Valgkomiteens innstilling


Med vennlig hilsen
styret i Bergen Squash Klubb

Link til full innkalling: Innkalling

Ranking fra 18.03

#   Navn Forrige  
1 Tiit A 1  
2 Goulwen G 4  
3 Amrinder S [2] 2  
4 Espen H [1] 3  
5 Christian F [8] 5  
6 Knut T 15  
7 Graham M [2] 6  
8 Andreas MK [1] 7  
9 Bjørn Erik [2] 8  
10 Raymond P [7] 10  
11 Stein H 9  
12 Thomas H [1] 11  
13 Geir H [1] 12  
14 Kjartan F [5] 14  
15 Martin H [2] 13  
16 Rune E 16  
17 Knut S [1] 17  
18 Leif S [1] 19  
19 Clas Å [5] 21  
20 Mathias H [3] 22  

Kamper 18.03

Divisjon 1

Tiit A
-1
3 - 0
Goulwen G
Stein H
3 - 0
Knut T
Rune E
3 - 0
Tiit A
Goulwen G
3 - 2
Stein H
Knut T
0 - 3
-1
Rune E
1 - 3